sl
en
info@adventours.si

Tel: 041 721304 - Marko
        041 699 286 - Matej
;

POTOVALNA AGENCIJA ADVENTOURS Marko Barle s.p.

Cesta Borisa Kraigherja 8/a

3320 Velenje

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

-        Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom napotnice - voucherja skleneta POTOVALNA AGENCIJA ADVENTOURS MARKO BARLE s.p. (v nadaljevanju ADVENTOURS) oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

-        V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev   in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu.

 

2. PRIJAVA IN AKONTACIJA                                         

-        Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga organizira ADVENTOURS preko elektronske pošte ali v katerikoli poslovalnici agencije ADVENTOURS ali pooblaščeni agenciji.

-        Ob prijavi ADVENTOURS in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.

-        Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati prijavnino, stroške prijave in akontacijo (30% vrednosti potovanja). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

-        Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije zaračunavamo za svoje storitve stroške prijave v višini 15 € na prijavnico / voucher.

-        Pri sestavi kompleksnih ponudb ADVENTOURS zaračunava varščino za sestavo ponudbe v višini 50 € .

-        Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji ADVENTOURS podpisano pogodbo in potrdilo o plačani akontaciji (kopijo virmana oziroma splošne položnice).

-        Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je treba plačati 25 EUR, če v posameznem programu ni drugače navedeno.

-        Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga prejme ob telefonski prijavi oz. v potrdilu o prejemu prijave, in na računu za 30% plačilo akontacije, ki ga prejme po pošti. Dokler potnik ne vplača akontacije, rezervacija ni potrjena.

-        Za plačila s kreditnimi karticami na obroke znašajo manipulativni stroški za vnovčitev plačilnih sredstev 20 - 30 EUR.

-        Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (7. točka splošnih pogojev).

-        Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. 

-        Potnik ob prijavi podpiše pogodbo oz. prijavnico z besedilom: »Seznanjen sem s programom in s potovalnimi pogoji ter jih v celoti sprejemam«. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

-        Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve agencije ADVENTOURS.

 

 

3. PLAČILO

-        Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri blagajni ADVENTOURS-a ali pooblaščenega prodajalca oziroma, ko prispe vplačilo na transakcijski račun ADVENTOURS-a.

-        Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik 15 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela vrednosti aranžmaja potnik ali prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ADVENTOURS postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 7. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

-        Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

-        Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

-        Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

-        V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (debitne, kreditne kartice, maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve, v primeru vračila plačila ADVENTOURS v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

-        V primeru, da je skupna vrednost po napotnici - voucherju nižja od 50 EUR, je potnik dolžan celotni znesek poravnati ob prijavi.

-        Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 

4. CENE

-        Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa.

-        ADVENTOURS si pridružuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.

-        Cena se lahko, po dogovoru s potniki, spremeni tudi v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega.

-        ADVENTOURS sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.

-        Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10% ima kupec pravico do prekinitve pogodbe.

-        ADVENTOURS si pridržuje pravico do zvišanja cene aranžmaja do najkasneje 20 dni pred odhodom na potovanje, v kolikor se spremenijo devizna razmerja ali podražijo prevozi. V kolikor se cena zviša za več kot 10% ima potnik pravico do brezplačne odpovedi potovanja.

-        O morebitni spremembi cene potovanja ADVENTOURS potnika obvesti.

-        ADVENTOURS lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini ali na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru ADVENTOURS ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem (v tujini).

-        ADVENTOURS lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje/zvišanje cene ne bi nastopili.

-        Različni popusti se medsebojno ne seštevajo. Npr. za last minute pakete in pakete s promocijskimi popusti, se popust za mladoporočence in upokojence ne upošteva.

 

5. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

-        Če ni v programu drugače določeno so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.

-        Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

 

6. POSEBNE STORITVE

-        Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

-        V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

-        Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

-        Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku ADVENTOURS v kraju, kjer se storitev opravlja v ustrezni valuti, če je med potovanjem ali letovanjem to storitev še mogoče naročiti po ceni, veljavni na kraju samem.

 

7. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

-        Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima ADVENTOURS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Če potnik odpove aranžma, je dolžan ADVENTOURS-u povrniti administrativne stroške v višini 15 €  na napotnico oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa v katerem je potnik predložil pisno odpoved potovanje:

·        do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 10% cene aranžmaja ali minimalno 15 EUR

·        29 do 22 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja

·        21 do 15 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja

·        14 do   8 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja

·        7   do   0 dni pred odhodom - 100% cene aranžmaja

-        Pri vseh letalskih prevoznikih (kot so npr. Adria, Lufthansa, Ryanair, Easyjet, Emirates, KLM in številni drugi) velja pravilo, da se vplačani znesek za letalsko vozovnico ne povrne. V primeru stornacije so storno stroški za letalsko vozovnico in letališke takse 100%.

-        Tudi v primeru ustne odpovedi potovanja, mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

-        Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti ADVENTOURS najpozneje v 14-ih dneh pred začetkom potovanja in povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

-        Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

-        Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

-        V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

-        Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem, s strani pooblaščenega krajevnega - lokalnega agenta ADVENTOURS-a, s tem, da mora ADVENTOURS, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje osem dni po vrnitvi s potovanja.

V primerih, ko ADVENTOURS ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pogoji organizatorja potovanja.

Pri nekaterih aranžmajih, delih aranžmajev in letalskih kartah, pri katerih se povračila stroškov naših partnerjev (drugih agencij, letalskih družb) ne ujemajo z zgoraj navedenimi povračili stroškov, veljajo povračila stroškov poslovnega partnerja, ki izvaja aranžma oz. določen del aranžmaja

 

8. ODSTOPNINA

-        Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi turističnega potovanja in plača odstopnino. Pogodba velja po pogojih in cenah Zavarovalnice Maribor.

-        S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

-        Ne glede na plačano odstopnino ima ADVENTOURS v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po napotnici/voucherju.

-        V primeru, da potnik odpove, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima ADVENTOURS pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

-        Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje agencije ADVENTOURS, se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja.

 

-        Če potnik najde zamenjavo, ADVENTOURS zaračuna stroške, ki so nastali ob spremembi imena, ki nam jih zaračunajo partnerji.

-        Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

-        Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

-        V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima ADVENTOURS pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne ADVENTOURS potniku.

-        Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

-        ADVENTOURS v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja.

-        ADVENTOURS si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridružuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

-        Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

·        za potovanje z avtobusom - najmanj 35 oseb,

·        za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov,

·        za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,

·        za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le teh.

-        ADVENTOURS si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.

-        ADVENTOURS si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ADVENTOURS pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

-        ADVENTOURS si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ADVENTOURS ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

-        ADVENTOURS ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa, potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.

-        V primeru, da ADVENTOURS odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

-        O kakršnikoli naknadni spremembi programa, ADVENTOURS potnika obvesti.

-        ADVENTOURS ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.

-        V primeru, da stanje na kraju samem ADVENTOURS-u ne dopušča namestitve potnika v naročenem objektu, lahko ADVENTOURS namesti potnika v istem kraju v drug objekt iste ali višje kategorije.

-        ADVENTOURS lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z ADVENTOURS-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil ADVENTOURS.

 

 

 

 

 

10. POTNI DOKUMENTI

-        Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list oz. veljavno osebno izkaznico (odvisno od destinacije potovanja) še najmanj 6 mesecev po datumu vrnitve s potovanja ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

-        V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in ADVENTOURS za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

-        Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna ADVENTOURS po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

-        Posredovanje ADVENTOURS-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni aranžmaja, ampak se plača posebej.

-        V primeru, da potniku ureja vizum ADVENTOURS, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma.

-        Stroškov pridobitve vizumov ADVENTOURS potniku ne vrača.

-        ADVENTOURS ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

-        Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar ADVENTOURS-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

-        Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj.

-        V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 

11. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

-        Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 

12. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

-        Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, na počitnice v Sloveniji, Hrvaški z lastnim prevozom, Enz.zo obvestila pred odhodom ne pošilja.

-        Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu.

-        Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

-        V primeru, da so v programu za potovanje navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

-        ADVENTOURS ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

-        Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem v tujini večinoma ni vključeno v aranžma.

-        ŠE POSEBEJ PREDLAGAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO 
(CORIS, ELVIA,…) ZA KRITJE STROŠKOV, NASTALIH ZARADI NEPREDVIDENE BOLEZNI V TUJINI ALI NEZGODE MED POTOVANJEM, ČE ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE NISTA VKLJUČENA V PROGRAM
.  

 

14. ODGOVORNOST  ZA PRTLJAGO IN DOKUMENTE

-        Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik. Ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektih in prevoznih sredstev.

-        Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

 

 

-        Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki opravlja prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

-        ADVENTOURS ne odgovarja v primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

-         PRIPOROČAMO TUDI TURISTIČNO ZAVAROVANJE PRED POSLEDICAMI KRAJE ALI POŠKODOVANJA VAŠE PRTLJAGE IN OSEBNIH STVARI. 

-        Za prevoz posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

-        Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.

-        Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

-        Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

 

15. TOČNOST PREVOZNIKOV

-        ADVENTOURS ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih.

-        Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost ADVENTOURS je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. ADVENTOURS ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

 

16. IZGUBA DOKUMENTOV

-        Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

-        Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali ADVENTOURS-ovega predstavnika.

-        V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

17. INFORMACIJE

-        Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo ADVENTOURS bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

-        Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato ADVENTOURS ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. 

 

18. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

-        Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih ADVENTOURS za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije ADVENTOURS-a, in se od države do države lahko razlikujejo.

-        Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10:00 ure, če ni v programu drugače določeno.

-        Za hišni red ali spremembe hišnega reda ADVENTOURS ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 

 

19. REKLAMACIJE

-        Potnik je neustrezno storitev dolžan reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku), pooblaščeni lokalni agenciji ali obvestiti poslovalnico ADVENTOURS-a v Sloveniji.

-        V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

-        Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v 60-ih dneh po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije ADVENTOURS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

-        Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60-ih dneh po končanem potovanju; v primeru, da reklamacija ni vložena v navedenem roku ADVENTOURS le- te ni dolžan obravnavati.

-        Reklamacija mora biti utemeljena. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku, mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

-        Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer ADVENTOURS take reklamacije ne bo obravnaval.

-        Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi ADVENTOURS-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima ADVENTOURS pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

-        Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov:

POTOVALNA AGENCIJA ADVENTOURS MARKO BARLE s.p.

Cesta Borisa Kraigherja 8/a

3320 Velenje

-        ADVENTOURS je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev.

 

20. UPORABA PODATKOV

-        ADVENTOURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

-        Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

21. KONČNA DOLOČILA

-        V vseh cenah iz ponudbe ADVENTOURS-a je že vključen davek na dodano vrednost.

-        V primeru sporov med strankama je za reševanje pristojno sodišče.

 

Ali veste

V angleški Premierleague se dogovarjajo, da bi spet dovolili stojišča na stadionih. Po navijaških izgredih na stadionih v 80.letih so bila stojišča prepovedana.

Potniki o nas

Hvala agenciji Adventours za nepozabno doživetje in odlično organizacijo najinega potovanja po Tajski.
Jana, Maribor

Zahvaljujem se vam za vso prijaznost ter ažurnost, v današnjih časih je zelo malo tako zelo prijaznih podjetij ter oseb s katerimi kontaktiraš. Resnično vse pohvale.
Nataša

Hvala za organizacijo potovanja! Bilo je odlično.
Jaka, Ptuj

Pozdravljeni!! Včeraj so nas moji starši zelo, zelo lepo presenetili. Za rojstne dneve smo prejeli potovanje v Madrid z ogledom tekme na stadionu Santiago Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid C.F. vs CELTA VIGO, 4.3. – 7.3.2016. :) Po pregledu programa, ki nam ga nudi Turistična agencija Adventours smo začeli z načtovanjem naše poti v Madrid :) Najlepše se zahvaljujem v imenu mamice ter v imenu nas treh Turistični agenciji Adventours za vso prijaznost, ažurnost ter za vso pomoč pri nakupu kart. Vsem, ki načrtujete potovanja PRIPOROČAM kontaktirajte Turistično agencijo ADVENTOURS NE BO VAM ŽAL!! Prijaznost nam lahko odpre tudi vrata marsikatere življenjske priložnosti in vse to najdete v Turistični Agenciji ADVENTOURS!! Še enkrat hvala za vse g.Mateju in celotnemu kolektivu Turistične agencije Adventours! :) :D
Petra

Hvala Turistična agencija Adventours za organizacijo potovanja na Tajsko, uslišanju vseh želja pri oblikovanju ugodnega in pestrega programa ter odgovarjanju na vprašanja! Potovanje je potekalo po zadanem programu, najina pričakovanja pa so bila presežena, saj sva DoŽivELA raznolikost, pestrost in širino življenja Tajcev. Bilo je odlično. Hvala vam. ‪#‎sabaisabai‬
Tadeja
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke